Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

2014 M. POKYČIAI DARBŲ SAUGOS SRITYJE

2014 M. POKYČIAI DARBŲ SAUGOS SRITYJE Waag Society
Bėgant laikui valstybės valdymo organai ir institucijos dažnai koreguoja savo anksčiau priimtus įstatymus, nutarimus bei keičia ar pildo juos naujomis nuostatomis. Atsigręžiant į 2014 m. darbų saugos srityje, esminiai pakeitimai buvo padaryti „Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendruosiuose nuostatuose“ bei Profesinės rizikos vertinime. Šiokių tokių pakeitimų antrojoje metų pusėje buvo ir „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose“.
 
Nuo 2014 m. sausio 7 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo buvo pakeisti jau minėti „Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai“. Nuo metų pradžios darbdavių įgalioti asmenys, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokomi pagal trumpąją formaliojo profesinio mokymo programą „Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programa“. Vadinasi, naujoji tvarka įpareigoja darbdavius ir jam atstovaujančius asmenis atestuotis ir pagal Įmonės vadovų, vykdančių įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas mokymo programą. Tai reiškia, kad darbdavys, kuris turi Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens pažymėjimą ir pats vykdo DSS tarnybos funkcijas, nuo šiol privalės atestuotis ir pagal Įmonės vadovų, vykdančių įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą bei turėti 2 pažymėjimus. Pažymėtina ir tai, jog įmonės vadovams, vykdantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijas, pasibaigus jau turimo pažymėjimo galiojimo laikui, nebeprivaloma laikyti egzamino naujai atestacijai, tačiau atsirado sąlyga per 5 metų laikotarpį surinkti 60 kvalifikacinių valandų. Nuostatuose taip pat atsisakyta reikalavimo darbdaviui sudaryti ir tvirtinti Profesijų ir darbų, kuriuos leidžiama dirbti savarankiškai tik po stažuotės, sąrašą, tačiau stažuotė tapo privaloma darbuotojams, kurių nepertraukiamas pavojingo darbo stažas darbovietėje, kurioje dirba, mažesnis nei vieni metai. Pakito ir formalių mokymų atestacijos pažymėjimų forma, kurioje nebenurodoma įmonės ekonominės veiklos rūšis.
 
2014 m. liepos 1 d. buvo tas terminas, iki kurio darbdavys, savo įmonėje turintis daugiau nei vieną, pagal darbo sutartį dirbantį, darbuotoją, Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) privalėjo pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį. Šis terminas buvo svarbus tuo, jog suspėjusieji deklaracijas užsipildyti iki minėtos datos, buvo trejiems metams atleisti nuo planinių VDI patikrinimų. Svarbu paminėti, kad net ir po šio termino deklaracijų pildymas liko labai svarbus, nes įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaravimo tikslas – atsakant į 40 pateiktų klausimų atidžiai ir atsakingai įvertinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės būklę savo įmonėje, pastebėti ir panaikinti trūkumus, užtikrinant nelaimingų atsitikimų darbe ir skundų ar darbo ginčų prevenciją. Deklaracijos pildymas yra puiki pasitikrinimo forma įmonei, kokius veiksmus įmonė yra įgyvendinusi darbų saugos srityje ir ar jie teisingi bei ką dar reikia pakoreguoti ar įsidiegti. Tokiu būdu darbdavys užtikrina visapusišką savo įmonės darbuotojų saugumą darbo metu ir išvengia nepatogių inspektorių klausimų patikrinimo metu. Pažymėtina ir tai, jog klausimyno pildymas aktualus išliks ir 2015 –aisiais.
 
2014 m. rugsėjo 3 d. LR Vyriausybės nutarimu įsigaliojo Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų pakeitimai. Tiesa, jie nebuvo dideli. Dauguma jų – redakcinio pobūdžio. Nuostatuose nebeliko anksčiau vartotos sąvokos „incidentas“, o „nelaimingą atsitikimą darbe ir pakeliui į darbą arba iš darbo“ pakeitė „įvykis darbe ir nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą arba iš darbo“.
 
Anksčiau lengvas nelaimingas atsitikimas darbe turėjo būti ištirtas per 7 d.d. Naujuosiuose nuostatuose patvirtintas ilgesnis – 10 d.d. terminas. Tas pats terminas galioja ir įvykiams darbe, kurie įvyksta laive, esančiame jūroje ar užsienio uoste (toks tyrimas turi būti baigtas per 10 d.d. po to, kai laivas grįžta į LR uostą ir gaunama laivo kapitono sudarytos komisijos tyrimo medžiaga arba iš nukentėjusio darbuotojo įmonės ar kitų fizinių ir / ar juridinių asmenų gaunami tyrimui baigti būtini dokumentai) bei nelaimingiems atsitikimams pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykusiems už LR ribų. Prašymai ištirti įvykį darbe ar nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo darbdaviui gali būti pateikti per 6 mėnesius nuo įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo dienos.
 
Apibendrinant galima pastebėti, jog Darbų saugos srityje 2014 m. atsirado nemažai palengvinimų, tačiau neišvengta ir tvarkos sugriežtinimo, kaip pavyzdžiui, mokymų srityje. Darbų saugos specialistų teigimu, kol kas daugiau pokyčių darbų saugos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose nenumatyta.
 
Jovita Lapinskaitė

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt